Het visitekaartje initiatief

For English, scroll down!

“Voor een visitekaartje op de eerste rij!”

Menige maker in de culturele sector heeft (vermoedelijk heel vaak) gehoord dat je vergoeding voor bijvoorbeeld deelname aan een project of een expositie een prachtig “visitekaartje” is. Daar doe je het toch zeker voor? Ik ben inmiddels meer dan 25 jaar afgestudeerd en ik hoor dat in ieder geval nog steeds. Helaas beleggen we daar geen boterhammen mee. Al jaren wordt er strijd geleverd, maar het is nog niet gelukt om dit fenomeen uit te roeien. Daarom heb ik deze actie spontaan op touw gezet om een passend antwoord te hebben.

Siri Hollman maakte een filmpje “kunst is meer dan alleen geknutsel” over mijn initiatief “voor een visitekaartje op de eerste rij!”.

De deelnemers maakten een een kunstwerk, gedicht, partituur of een andere kunstvorm ter grootte van een visitekaartje binnen de maten van een visitekaartje: 85 x 55 mm oftewel 3,35 x 2,17 inches en maximaal een dikte/hoogte van 55 mm oftewel 2,17 inches. Voor geluid of video een bijdrage niet korter zijn dan 5,5 secondes en niet langer dan 8.5 secondes.

De bijdragen blijven eigendom van de makers. Na de presentatie van het dit project, krijgen zij hun werk allemaal terug.

Op 28 februari 2021 was de deadline voor het aanleveren van een bijdrage. Op 17 maart 2021 was de eerstvolgende verkiezingsdag voor de Tweede Kamer en wij gaan, figuurlijk “ons visitekaartje afgeven” op het binnenhof in Den Haag aan de 150 (nieuwe) Kamerleden, zodra het kan in verband met corona. Er is een publicatie gemaakt met alle bijdragen met de ondertitel: Méér dan 150 makers- een creatief statement. 


Op vrijdag 4 juni was het dan zover, een mooi moment om het boek persoonlijk te overhandigen aan 5 nieuwe Kamerleden tijdens een besloten bijeenkomst in Nieuwspoort (het perscentrum naast de Tweede Kamer) in Den Haag.

Pim van Strien (VVD), Jorien Wuite (D66), Lisa Westerveld (Groen Links), Christine Teunissen (Partij van de Dieren), Sylvana Simons (Bij1) waren aanwezig om door het culturele veld geïnformeerd te worden door diverse leiders uit de Creatieve en Culturele sector, georganiseerd door Kunsten92 over de kunst, cultuur en de creatieve industrie, in deze (corona)tijd. 

De andere Kamerleden ontvangen ook allemaal ons boek. Na de bijeenkomst hebben Peter van den Bunder en ik alle boeken naar de postkamer van de Tweede Kamer gebracht.  Om ons creatief statement kracht bij te zetten, heb ik alle boeken gesigneerd met een felicitatie en een boodschap: Succes, wijsheid en creativiteit gewenst in de Tweede Kamer. Het boek viel in goede aarde. Ze waren zeer positief verrast door onze actie.  

Helaas was het vanwege Corona niet mogelijk om iedereen mee te nemen. Hopelijk komt dat nog, na de bijeenkomst heb ik informeel gesproken met enkele Kamerleden en de wens uitgesproken om onze fysieke kaartjes ten toon te stellen in de Tweede Kamer. Daar werd heel positief op gereageerd. Wordt vervolgd!    Op 14 juni was er een debat in het teken van cultuur en corona. Hopelijk hebben ze het boek dan allemaal in handen gehad en zijn ze mogelijk (nog) meer doordrongen van het belang van kunst & cultuur.

Peter van den Bunder van de Kunstenbond heeft ervoor gezorgd dat het mogelijk was ons boek te overhandigen aan de nieuwe Tweede Kamerleden. Bij dezen wil ik hem en de Kunstenbond, Kunsten92 en de Creative Coalitie danken. Niet te vergeten dank ik nogmaals namens ons allen Edwin Jacobs, directeur van Maastricht Institute of Arts en Pictoright voor hun projectbijdrage uit het Pictoright Fonds.    

Meer informatie kun je bij mij opvragen via mijn contactgegevens of facebook


“Voor een visitekaartje op de eerste rij!”

English

In Dutch and in English “visitekaartje” has a literally and a figurative meaning:

  1. Literally: business card, the small cards you give to your relations.
  2. Figurative: calling card, a great advertisement.

We have also an expression: “Voor een dubbeltje op de eerste rij”, literally translated: “For a dime at the first row”. For this reason, I call this project: “voor een visitekaartje op de eerste rij!” literally translated: “For a calling card in the first row”. Of course, it is not the artist who’s sitting first row! A much better translation would be: ‘Front row seats for a business card!

Numerous artists (and other makers in the cultural sector) have (probably very often) heard that your payment for participating at a project or an exhibition is a beautiful calling card. Great advertisement for you! About 25 years ago I finished Art school. I still hear it. Unfortunately, a calling card does not put food on the table. After years of fighting, but still no changes. So, to make a change, we need to get outside the lines. Time to take action in a frivolous way.

Art pieces, poems, music compositions or any other art form with the dimensions of a business card. From now on we always have an appropriate response.

The pieces of art (any kind of art expression) have the standard dimensions of a “business card”, 85 x 55 mm or 3,35 x 2,17 inches, the maximum thickness is 55 mm or 2,17 inches. Sound or video contribution are not less than 5.5 seconds and no longer than 8.5 seconds.

The deadline for contrubutions was the 28th of Februar! March 17, 2021 is the next election day for the House of Representatives in the Netherlands and we will figuratively “hand over our business card” ‘op het Binnenhof’ in The Hague to the 150 (new) MPs. 

After March 17, 2021 we are going to “hand over our calling card” in the courtyard in The Hague on the following election day of the house of parliament. A publication is also made with all contributions. As soon as possible, but waiting for a possibility because of corona.   

On Friday 4 June, the time had come, a great moment to personally hand over the book to 5 new MPs during a non-public meeting in Nieuwspoort (the press center next to the House of Representatives) in The Hague.

Pim van Strien (VVD), Jorien Wuite (D66), Lisa Westerveld (Green Left), Christine Teunissen (Party of the Animals), Sylvana Simons (Bij1) were present to be informed about the cultural field by various leaders from the Creative and Cultural sector, organized by Kunsten92 about art, culture and the creative industry, in this (corona) time.

The other MPs also all receive our book. After the meeting, Peter van den Bunder and I took all the books to the mail room of the House of Representatives.

To reinforce our creative statement, I signed all books with a congratulation and a message: Good luck, wisdom and creativity in the House of Representatives. the book was received with enthusiasm. They were very positively surprised by our action. I have attached photos for a small impression. Unfortunately, because of Corona, it was not possible to take all of you with me. Hopefully that will be possible in the future. After the meeting I spoke informally with some MPs and expressed the wish to exhibit our physical cards in the House of Representatives. The response was very positive. To be continued!

On June 14 there thera was a debate about culture and corona, hopefully they all have seen the book and they may be (even) more aware of the importance of art & culture.

Peter van den Bunder of the Kunstenbond made it possible to hand over our book to the new Members of Parliament. I would like to thank him and the Kunstenbond, Kunsten92 and the Creative Coalition. Last but not least, on behalf of all of us, I would like to thank Edwin Jacobs, director of the Maastricht Institute of Arts and Pictoright, for their project contribution from the Pictoright Fund.